Abashakashatsi bagaragaje ko gutangira umunsi nabi akenshi biba bigoranye gutanga umusaruro ushimishije. Gutangira umunsi nta gahunda bishobora gutuma umubiri w’umuntu uhorana umunaniro ndetse bikanangiza akazi akora kuko utabasha gutanga umusaruro uko bikwiye.

gukora imyitozo ngororangingoGerageza gukora no gukurikiza ibi bintu 10 buri gitondo uko ubyutse maze wirebere uko ubuzima bwawe buhinduka bukaba bwiza umunsi ku munsi.

1. Ihe ingengabihe yo kuryama no kubyuka kandi uyubahirize

Kwikuramo ubunebwe ugashyiraho ingengabihe y’amasaha yo kuryama no kubyuka, benshi bashobora kubifata nk’ibintu bidafite agaciro ariko ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw’umuntu. Ni byiza kumenyereza umubiri isaha yo kuryama n’iyo kubyuka kuko ugeraho ukabimenyera kandi bikagufasha kubahiriza gahunda zawe zose.

2. Kubyuka kare utarengeje saa kumi n’ebyiri

Kubyuka kare ni byiza kuko bituma umuntu ubona umwanya wo gushyira ibintu kuri gahunda ndetse bikaguha umwanya wo gutekereza neza uko wifuza kwitwara kuri uwo munsi. Ibi bituma ukora ikintu watekerejeho kandi ukagikora mu buryo wateganyije nta guhubuka.

3. Kunywa amazi menshi

Kubera ko umuntu aba amaze amasaha menshi aryamye ni byiza ko anywa amazi menshi mu gitondo ubyutse, bituma imikorere y’umubira igenda neza. Abahanga bagaragaza ko kunywa amazi bifasha umubiri kugenzura igipimo cya Sodium mu mubiri kandi bikawurinda umwuma.

4. Gukora imyitozo ngororamubiri

Gukora imyitozo ngororamubiri mu gitondo bituma umubiri wirirwana ingufu kandi ukagira ubwumvane bw’ingingo zose. Umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri mu gitondo ntashobora guhura n’utubazo two kumva atameze neza mu mubiri kuko umubiri uba ukora neza cyane.

5. Gufata ifunguro rya mu gitondo ryiza kandi ku kigero

Ifunguro rya mu gitondo niryo ritanga imbaraga zo kwirirwa umeze neza umunsi wose. Iyo ryo funguro rimeze neza utangira umunsi wumva umubiri utunganye nta kibazo ufite. Ni byiza gufata ifunguro rya mu gitondo ryiganjemo imbuto kuko bifasha umubiri gukora neza ndetse ukanagira ubudahangarwa.

6. Ihe umwanya wo gutekereza

Hari uburyo bwinshi bwo gutekereza ariko mu gihe umaze kubyuka ugakora imyitozo ngororamubiri ni ko kanya keza ko gutekereza. Abahanga bagaragaza ko gufata byibuze iminota 20 yo gutekereza buri gitondo bituma umuntu agira icyerekezo gihamye mu buzima bwe.7. Fata akanya ko gusoma

Gusoma ibitabo, ibinyamakuru ndetse n’izindi nyandiko mu gitondo bituma ubwonko bukora neza kandi bugafata umurongo nyawo wo gutekereza. Impuguke zigaragaza ko byibuze umuntu yakagombye gufata iminota 90 yo gusoma buri gitondo.

8. Andika inyandiko mu binyamakuru

Ushobora kumva ko bitangaje ariko buri wese yabikora. Kuba ufite ibitekerezo ni byiza, ariko kugira aho ubigaragariza ukabisangiza abandi byo ni byiza cyane kuko bituma ibitekerezo byawe birushaho kwaguka. Ibi bituma umuntu arushaho kwigirira icyizere ndetse n’akazi ke kose kakagenda neza.

9. Kumva umuziki

Inzobere mu buvuzi zagaragaje ko umuziki ukangura ubwonko bugakora neza. Kumva umuziki mbere yo kujya mu kazi bituma umubiri utuza kandi ukagira icyerecyezo nyacyo.

10. Gira uwo ubwira ijambo ryiza nka “Ndagukunda”

Kubwira umuntu ko umukunda kandi ukamwereka ko umwubashye bigira inyungu nyinshi mu buzima. Ibi bifasha umuntu kugabanya ibibazo kandi akumva ameze neza kuko aba afite umuntu yitayeho. Si ngombwa ko aba ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, n’inshuti yawe yose wabiyibwira kandi bikagufasha.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here